Algemene voorwaarden Enya Photographics. (versie 01/01/2019)


 

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Enya Photographics en een klant, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 

art.1 Betalingsmodualiteiten

 

Iedere klant (bedrijf of particulier) ontvangt een factuur. De klant dient de factuur te controleren op eventuele onjuistheden alvorens deze te betalen. Indien de klant niet binnen de 8 werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan Enya Photographics  heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de klant op bezwaar.

 

Bedrijven :

 

Betaling door middel van overschrijving in Euro op het rekeningnummer van Enya Photographics, vermeld onderaan elke factuur, binnen de 14 dagen na factuurdatum tenzij anders wordt overeengekomen.

 

Particulieren :

 

Het saldo dient overgemaakt te worden op het rekeningnummer van Enya Photographics,

 

binnen de 14  dagen na factuurdatum of op de dag van aflevering prestatie met contant vermeld onderaan de factuur, geld.(Euro)

 

In geval van annulering van de prestatie door de klant, na de bestelling heeft de klant geen recht op terugbetaling van het eventuele betaalde voorschot.

 

Niet-betaling of een slechts gedeeltelijke betaling (particulieren en bedrijven):

 

Bij niet-betaling of slechts gedeeltelijke betaling op vervaldag zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een verwijlrente van 10% verschuldigd zijn

 

op het openstaand bedrag. Bij gebreke aan regeling binnen de 15d na vervaldag, ontstaat bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling een recht op schadevergoeding, waarbij het niet betaalde bedrag forfaitair verhoogd wordt met 10%, met een minimum van € 25.

 

Dit alles is tevens van toepassing indien termijnen van respijt worden toegestaan of toegekend. Deze verhoging is gerechtvaardigd wegens de last, de moeilijkheden, de kosten van briefwisseling, tijdverlies, boekhoudkundige moeilijkheden en gebrek betreffende het niet beschikken over het niet-betaalde bedrag.

 

art.2. Vergoeding

 

Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de Enya Photographics   gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal de Enya Photographics  naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij Enya Photographics onder meer zal kunnen aanknopen bij de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van Enya Photographics in rekening gebracht, hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en de omvang en reikwijdte van het door de wederpartij gewenste gebruik van het werk.

 

Indien aannemelijk is dat Enya Photographics hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de wederpartij in aanmerking.

 

art.3 Leveringsvoorwaarden

 

De geleverde prestaties en diensten zijn altijd een inspanningsverbintenis, maar geen resultaatsverbintenis.

 

De leveringstermijn van alle prestaties en overeenkomsten zijn aanduidend en in samenspraak met de klant. doch niet bindend. In geen geval kan overschrijding van de leveringstermijn een vermindering van de prijs met zich meebrengen, enige schadevergoeding of beëindiging/ontbinding of verbreking van de bestellingovereenkomst.

 

Voor huwelijksreportages is de leveringstermijn van beelddragers voorzien binnen de 4 maanden na huwelijksreportage, expliciet voor trouwalbums kan de periode van vier maanden worden overschreden wegens opvolging van meerdere huwelijksreportages na elkaar en in geen geval kan overschrijding van de leveringstermijn een vermindering van de prijs met zich meebrengen, enige schadevergoeding of beëindiging/ontbinding of verbreking van de bestellingovereenkomst.

 

Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de klant. Digitale bestanden met fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de klant.

 

art.4 Klachten

 

Alle klachten en protesten dienen per aangetekend schrijven te worden ontvangen binnen de 8 werkdagen na ontvangst van de factuur, op straffe van ongeldigheid en laattijdigheid. zie art.1 betalingsmodualiteiten.

 

art.5 Het auteursrecht en reproductierecht

 

Het auteursrecht en reproductierecht van de foto’s en ontwerpen is ten alle tijden van Enya Photographics.

 

Het is niet toegestaan om de foto’s te publiceren in print en/of online in een andere uitsnede, collage of andere bewerking tenzij schriftelijk toegestaan door Enya Photographics.Het is niet toegestaan dat de klant de foto’s opstuurt naar fotowedstrijden.

 

De klant geeft Enya Photographics uitdrukkelijk toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet (zoals blog/portfolio/nieuwsbrief/sociale media/andere websites) en in drukwerk (zoals flyers/expositie). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s of ontwerp gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vooraf schriftelijk kenbaar te maken aan Enya Photographics. Er kunnen dan extra kosten in rekening gebracht.Wij zijn niet aansprakelijk voor enig schadelijk en onwettig gebruik van de afgeleverde diensten/producten door de besteller/opdrachtgever noch door derden.

 

art.6 Naamsvermelding

 

Foto’s die voor professionele, commerciële of non-profit doeleinden worden gepubliceerd in print en/of online moeten volgende copyright vermelden : “© Enya Photographics” of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

 

Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt  Enya Photographics een vergoeding toe van  75 euro per gebruikte foto en 150 euro per ontwerp  zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

Wanneer de wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van Enya Photographics op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de klant  tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door Enya Photographics  tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

 

art.7 Bestelling

 

Een bestelling van prestaties of overeenkomsten bij Enya Photographics impliceert de aanvaarding van de algemene voorwaarden beschreven in het document "Algemene voorwaarden"

 

Vertragingen voortvloeiend uit veranderingen van de initiële opdracht vallen onder geen beding onder de verantwoordelijkheid van Enya Photographics.

 

Fotoproducten,  reportages ( communie,  bedrijfs...) en ontwerpen ( logo's, flyer,..)wordt een voorschot van 30%  gevraagd . Fotoproducten (afdrukken, canvassen, fotoboekjes, flyers,trouwalbums  enz.) worden pas besteld bij de leverancier na ontvangst van voorafbetaling aan Enya Photographics

 

Een  ontwerp wordt pas gedrukt na akkoord door de klant. Een klant kan een gevraagd ontwerp  maximaal 2 maal laten aanpassen zonder bijkomende vergoeding voor extra/bijkomend werk voortvloeiend uit veranderingen.

 

De definitieve versie van het ontwerp gaat naar de klant die het ontwerp nauwkeurig bekijkt en vervolgens akkoord geeft voor het drukproces.

 

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Enya Photographics veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen. Enya Photographics kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de kwaliteit van de aangeleverde bestanden door de klant zelf.

 

Cadeaubonnen zijn geldig tot en met 1 jaar na uitgiftedatum en niet inwisselbaar voor contanten.

 

Huwelijksreportages. Een voorschot van 30%wordt gevraagd bij ondertekening van bestelling, waardoor  de bestelling definitief wordt. Het volledige bedrag moet ten laatste één dag voor de huwelijksdatum overgemaakt zijn op de rekening van Enya Photographics.

 

Bij huwelijkreportages van meer dan acht uur moet er een kleine maaltijd of tijd voor een kleine maaltijd worden voorzien voor de fotografen.

 

Een tweede fotograaf is gratis doch wanneer door onvoorziene omstandigheden  er geen tweede fotograaf kan aanwezig zijn, kan dit in geen geval en vermindering van de prijs met zich meebrengen, enige schadevergoeding of beëindiging/ontbinding of verbreking van de bestellingovereenkomst.

 

Voorschotten dienen binnen de 7 dagen na bestelling worden betaald. Bij gebreke van volledige en tijdige betaling van het voorschot kunnen alle bestelde prestaties eenzijdig door ons worden opgeschort of zelfs  geannuleerd, zonder dat deze enige aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding van de besteller

 

Gratis producten n.a.v. promotie ( vb, designhouder, canvas...). Indien de klant geen antwoord  geeft op vragen van Enya Photographics m.b.t. welke foto's moeten gebruikt worden voor de gratis producten, vervalt na één jaar na de huwelijksreportage het recht op de gratis producten zonder dat deze enige aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding van de klant.

 

art.8 Offerte

 

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Enya Photographics heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie of resultaat tegen een proportionele prijs.

 

Offertes blijven één maand geldig na datum vermeld op offerte.

 

art.9 Rechts- en forumkeuze

 

Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Bij gebeurlijke betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het woondistrict van Enya Photographics bevoegd. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het niet uitgevoerde gedeelte. Wij behouden ons het recht voor om de Overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

 

.